کیو کباب
کیو کباب
میدان شیخ بهائی کوچه دانشگاه الزهرا پلاک ۳
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۴
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۲۰
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۹
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
کته کبابتعداد محصولات : ۲۱
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۱
۵۰,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۶
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۷
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۸
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۴
۱۲,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۲
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97