۰۲۱-۵۸۷۵۳
تهیه غذای ایران ما
تهیه غذای ایران ما
میدان شیخ بهائی کوچه دانشگاه الزهرا پلاک ۳
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۸
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۵
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۴
۱۵,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۲
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۲
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۹
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
کته کبابتعداد محصولات : ۲۱
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۲۰
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۷
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۶
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb