۰۲۱-۵۸۷۵۳
ستاره برگر
ستاره برگر
پاسداران گلستان پنجم هروی گلزار پلاک ۴۰
جدیددیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۴۴
۹۴,۰۰۰ تومان
۱۱۲,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۶۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۰۶,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۱۵۴,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۰۰۰ تومان
۱۳۳,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۴۳
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۸
۳۳,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۱۰
۹۵,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۲
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
مرغتعداد محصولات : ۱
۱۱۹,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۲
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
پرسیتعداد محصولات : ۳
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb