۰۲۱-۵۸۷۵۳
ستاره برگر
ستاره برگر
پاسداران گلستان پنجم هروی گلزار پلاک ۴۰
جدیددیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۴۴
۷۴,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۱۱۳,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۱۰
۷۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
مرغتعداد محصولات : ۱
۹۹,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۲
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
پرسیتعداد محصولات : ۳
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۸
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۴۳
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۲
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb