جگرفکتوری
جگرفکتوری
فرحزادی نبش خ بهار جگرفکتوری
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳۲
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۷
۲۲,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۵
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97