بامیکا لانژ
بامیکا لانژ
بزرگراه ستاری خیابان هجرت خیابان پیامبر مجتمع تجاری کوروش ط۷ فودکورت
دیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۵
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۷,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۲۷,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۵
۸۷,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۱۸
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۱۹۱,۰۰۰ تومان
۱۱۱,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۴
۶۷,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۱۱
۹۱,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۴۱,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۳
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۰۰ تومان
۷,۱۰۰ تومان
۷,۱۰۰ تومان
۷,۱۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97