۰۲۱-۵۸۷۵۳
دیزی بار (مزه بازار طهران پاریس)
دیزی بار (مزه بازار طهران پاریس)
سعادت آباد نبش حق طلب طبقه سوم
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
بگیر و بپزتعداد محصولات : ۲
۹۴,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
سیراب شیردان سفالیتعداد محصولات : ۸
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دیزی سنتیتعداد محصولات : ۵
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۱۶۹,۰۰۰ تومان
۲۵۴,۰۰۰ تومان
دیزی سلطان طعم دارتعداد محصولات : ۸
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۴۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۴۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۴۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۴۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۴۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۴۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۴۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۴۰۰ تومان
دیزی وزیری طعم دارتعداد محصولات : ۸
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
دیزی سالاری طعم دارتعداد محصولات : ۸
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۴۰۰ تومان
دیزی سفیری طعم دارتعداد محصولات : ۸
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
دیزی محلی طعم دارتعداد محصولات : ۸
۱۱۴,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۰۰۰ تومان
دیزی سلطان خاتونتعداد محصولات : ۸
۲۷۴,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۴۰۰ تومان
۲۷۴,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۴۰۰ تومان
۲۷۴,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۴۰۰ تومان
۲۷۴,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۴۰۰ تومان
۲۷۴,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۴۰۰ تومان
۲۷۴,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۴۰۰ تومان
۲۷۴,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۴۰۰ تومان
۲۷۴,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۴۰۰ تومان
منو اقتصادیتعداد محصولات : ۵
۹۴,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
۱,۷۴۴,۰۰۰ تومان
۲,۵۴۴,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۶
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
نانتعداد محصولات : ۲
۳,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱
۱۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb